Wat wil je reserveren of boeken?

Bel: +31 (0)77-4739160
Mail: info@hertogjanproeverij.nl
App: +31638905372

Placeholder for Avl hj 030720 147kAvl hj 030720 147k

Privacy, security en voorwaarden

Als u ons telefonisch benaderd of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van de vraag of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Uw verstrekte persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van onze diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.

SOCIALE MEDIA

Op deze website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door deze sociale media zelf. Deze code plaatst onder meer cookies. Dit geldt ook voor andere sociale media kanalen.

Leest u de privacyverklaring van de betreffende sociale media zoals Facebook, Instagram en van Twitter (die regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met de persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

INZAGE, CORRECTIE EN RECHT VAN VERZET

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres:

De Hertog Jan Proeverij
Kruisweg 43
5944 EM Arcen
info@hertogjanproeverij.nl

VOORWAARDEN:

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot alle groepsarrangementen en zakelijke arrangementen van de Hertog Jan Proeverij.

ARTIKEL 1

GROEPSGROOTTE

De groepsgrootte bestaat uit minimaal 8 personen, tenzij anders wordt aangegeven.

ARTIKEL 2

TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

2.1. Een overeenkomst komt tot stand indien de Hertog Jan Proeverij en de klant telefonisch of schriftelijk de bevestiging doorgenomen hebben en daarmee een mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst zijn aangegaan. Daarna wordt de bevestiging door de Hertog Jan Proeverij naar de klant gestuurd via E-mail. Deze moet binnen 7 dagen via E-mail of per brief bevestigd worden.

2.2. Degene die namens of ten behoeve van de groep de overeenkomst aangaat (de klant), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien.

ARTIKEL 3

BETALING

Betaling geschiedt in euro's. Het bedrag zal ter plaatse voldaan worden aan de Hertog Jan Proeverij, tenzij schriftelijk of via E-mail anders overeengekomen. Betaling kan contant, met pin, visa en mastercard. We nemen geen biljetten aan van € 200,00 en € 500,00. Indien andere dan contante betaling is overeengekomen dienen alle facturen, voor welk bedrag ook, door de klant binnen veertien dagen na factuurdatum aan de Hertog Jan Proeverij te worden voldaan.

ARTIKEL 4

BOEKING

4.1. In de gepubliceerde boeking zijn diverse programma onderdelen inbegrepen die in zijn geheel behoren tot een dagtochten programma.

Indien een klant te laat komt kan dit consequenties hebben; onderdelen van het programma kunnen hiermee komen te vervallen.

4.2. In de boeking is niet inbegrepen:

a. de kosten van bagage-, ongevallen-, ziektekosten- en annuleringsverzekering;

b. eventuele meerkosten voor extra consumpties en gebruikte materialen

4.3. De onder 4.2. punt b. genoemde kosten worden door de klant op de dag zelf verrekend met betreffende leverancier, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4.4. Tenzij anders vermeld gelden de gepubliceerde prijzen per persoon.

4.5. De gepubliceerde prijzen zijn gebaseerd op de prijzen en voorwaarden, zoals deze bekend waren tijdens het opstellen van het programma. De Hertog Jan Proeverij behoudt zich het recht voor om vóór het totstandkomen van de boeking de prijs te wijzigen indien daartoe aanleiding bestaat door prijsverhoging van derden, waaronder de toepasselijke BTW-voorschriften.

ARTIKEL 5

ANNULERINGEN

5.1 Bij annulering voor het tijdstip (of als meer dan 50% van de personen afvalt) waarop krachtens de horecaovereenkomst de eerste horecadienst zal moeten worden verleend, nader te noemen: “de ingangsdatum”, is de klant gehouden de volgende percentages van de reserveringswaarde die door de klant betaald moeten worden bij annulering aan de Hertog Jan Proeverij te betalen:

a. meer dan 3 maanden voor de ingangsdatum: 0%

b. meer dan 2 maanden voor de ingangsdatum: 15%

c. meer dan 1 maand voor de ingangsdatum: 35%

d. meer dan 14 dagen voor de ingangsdatum: 60%

e. meer dan 7 dagen voor de ingangsdatum: 85%

f. 7 dagen of minder voor de ingangsdatum: 100%

5.2. Annuleringen dienen schriftelijk en gedateerd te gebeuren.

5.3. Vermindering van het aantal deelnemers binnen een marge van 10% kan tot drie dagen vóór uw reservering. Daarna geldt de laatst bekende groepsgrootte. Voor vermindering van het aantal deelnemers groter dan 10% worden de annuleringsbepalingen toegepast. Het doorgeven van een vermindering en vermeerdering in het aantal deelnemers dient schriftelijk of per E-mail doorgegeven te worden.

ARTIKEL 6

NIET DOORGAAN VAN HET PROGRAMMA/WIJZIGINGEN

6.1. Indien door omstandigheden, die uitsluitend in de eigen bedrijfsvoering van de Hertog Jan Proeverij zijn gelegen, door de Hertog Jan Proeverij wordt besloten, dat het programma niet zal doorgaan of dat daarin wijzigingen worden aangebracht, verplicht de Hertog Jan Proeverij zich tot onmiddellijke kennisgeving aan de klant.

6.2. Bij niet doorgaan verplicht de Hertog Jan Proeverij zich tot onmiddellijke terugbetaling van de reeds (geheel of gedeeltelijk) betaalde reserveringssom.

ARTIKEL 7

KLACHTEN

Ondanks alle inspanningen en goede zorgen is het toch mogelijk dat de klant een gerechtvaardigde klacht meent te hebben. Deze klacht dient meteen bij de verstrekker van de dienst te worden ingediend en zo mogelijk op de dag zelf bij de Hertog Jan Proeverij.

Als directe indiening van een klacht niet mogelijk is, of als de klacht niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen 1 maand erna schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij de Hertog Jan Proeverij.

ARTIKEL 8

ALGEMEEN VOORBEHOUD

8.1. De Hertog Jan Proeverij behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de reisroute en de bijbehorende programma onderdelen, indien hiertoe gegronde rederen bestaan.

ARTIKEL 9

AANSPRAKELIJKHEID

9.1. Door de Hertog Jan Proeverij wordt, tenzij dit aan opzet en/of grove schuld van de (medewerkers van) de Hertog Jan Proeverij is te wijten, geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade ten gevolge van de dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies of diefstal, veroorzaakt aan de deelnemer(s) tijdens of ten gevolge van de tocht.

9.2. De Hertog Jan Proeverij aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de door de klant reeds gemaakte kosten als premies voor verzekeringen indien een dagtocht niet kan doorgaan.

9.3. Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft, is de klant in gebreke zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist.

9.4. Indien de klant in gebreke is, dient hij alle op de inning vallende kosten, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke, te vergoeden.

Op alle reserveringen zijn ook de Uniforme Voorwaarden Horeca van Koninklijke Horeca Nederland van toepassing.

Wat wil je reserveren of boeken?

Bel: +31 (0)77-4739160
Mail: info@hertogjanproeverij.nl
App: +31638905372